Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

3. Spotrebiteľ môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

⦁ poštou na adrese: WAGA s.r.o., Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr

⦁ emailom na adresu: ⦁ reklamace@waga.cz

⦁ osobne na adrese: WAGA s.r.o., Málkov 10, 267 01 Králův Dvůr

4. Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:

⦁ doklad o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list),

⦁ reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,

⦁ podrobný popis závady.

5. V prevádzkarni firmy je spotrebiteľovi je vyhotovený doklad o prijatí tovaru na reklamáciu.

6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

⦁ opotrebenia veci jej obvyklým používaním,

⦁ neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či používateľskou príručkou,

⦁ poškodenia živlami (napr. voda, oheň, blesk a pod.),

⦁ poškodenia nadmerným zaťažovaním,

⦁ poškodenia tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).

7. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravený. Ak ide o neodstrániteľnú závadu, tovar je vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.

8. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia závady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 26.5.2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Žiadna položka